APIE ETIKOS KOMISIJĄ

 

Vaistų rinkodaros kodeksas yra priimtas savo noru ir bendru vaistų rinkodara Lietuvoje užsiimančių kompanijų asociacijų susitarimu – IFPA ir VGA. Juo siekiama užtikrinti, kad farmacijos kompanijos reklaminę veiklą vykdytų tinkamai, vengtų nesąžiningos praktikos ir galimų interesų konfliktų su sveikatos priežiūros specialistais, laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Tokiu būdu Kodeksas siekia puoselėti tokią aplinką, kurioje visuomenė galėtų tinkamai apsispręsti dėl vaistų vartojimo, atsižvelgdama į kiekvieno vaistinio preparato naudingąsias savybes ir ligonių sveikatos priežiūros poreikius. Šis Kodeksas jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti sąžiningai konkurencijai ar ribotų sąveiką su sveikatos priežiūros specialistais, neskatina riboti vaistinių preparatų reklamos.

Vaistų rinkodaros etikos Kodekso, reglamentuojančio vaistų rinkodarą ir tarpusavio santykius su sveikatos priežiūros specialistais, o taip pat santykius tarp farmacijos pramonės ir pacientų organizacijų priežiūrą vykdo Vaistų rinkodaros etikos komisija. Komisija užtikrina, kad tiek iš farmacijos pramonės sektoriui priklausančių, tiek iš nepriklausančių subjektų gauti nusiskundimai būtų nagrinėjami vienodai, neatsižvelgiant į nusiskundimą pateikusius asmenis.

Komisijos pagrindinės funkcijos ir pareigos: organizuoja Komisijos darbą, vykdo Kodekso priežiūrą, nagrinėja pranešimus dėl Kodekso pažeidimų, juos įvertina ir priima sprendimus.

Etikos komisija yra renkama 2 metams ir ją sudaro 7 nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisijai pirmininkauja asmuo, nepriklausantis farmacijos sektoriui, jį tvirtina IFPA ir VGA bendru sutarimu. IFPA ir VGA deleguoja į Komisija po 3 narius.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos sudėtis:

Pirmininkas

dr. Konradas Vitkevičius

Pirmininko pavaduotojas

Mindaugas Grinevičius, Sandoz Pharmaceuticals D.d. filialas 

Nariai:

Jurga Stephenson

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Alina Tikuišienė

UAB „Bayer“

Vilma Prialgauskienė

UAB „Sicor Biotech“

Mindaugas Papievis

UAB „Servier Pharma”

Darius Staugaitis

Medochemie Ltd. atstovybė